Tím kognitívnych neurovedcov, rehabilitačných špecialistov a neuroimaginatívnych  expertov z centra BrainHealth Univerzity Texas v Dallase realizoval štúdiu, v ktorej pôsobením špeciálne zostaveného kognitívneho tréningu u veteránov a civilistov s poškodením mozgu došlo k zlepšeniu poznávacích schopností, celkového psychického a neurálneho zdravia.  

„Veteráni a iní ľudia, u ktorých došlo k poraneniu mozgu často prežívajú pretrvávajúce psychické ťažkosti, ako depresie alebo posttraumatickú stresovú poruchu. Čo im bráni naplno realizovať každodenné aktivity“, tvrdí Dr. Sandra Bon Chapman, zakladateľka a generálna riaditeľka centra BrainHealth. „Výsledky tejto štúdie naznačujú, že špeciálny kognitívny tréning zameraný na rozvoj abstraktného a inovatívneho myslenia zlepšuje nielen poznávacie procesy potrebné v každodennom živote. Dochádza aj k intenzívnejšiemu prekrveniu kľúčových oblastí mozgu, poklesu depresívnych a so stresom súvisiacich symptómov“, dodáva.

brain training

Štúdia skúmala 60 jednotlivcov vo veku od 19 do 65 rokov, ktorí utrpeli aspoň raz traumatické poranenie mozgu. U viac ak dvoch tretín účastníkov došlo k poraneniu mozgu pred viac ako 10 rokmi.

Účastníci boli náhodne rozdelení do dvoch skupín. Jedna sa podrobila kognitívnemu tréningu zameranému na rozvoj komplexných abstrakcií a inovatívneho myslenia. Druhá skupina bola podrobená vzdelávaciemu programu, založenému na informáciách o tom, ako mozog funguje. Obidva programy pozostávali z 18 hodín školenia, realizovaných na 12 skupinových sedeniach v priebehu 8 týždňov. Všetci účastníci boli podrobení rozsiahlemu meraniu kognitívnych procesov a magnetickej rezonancii (MRI). Zároveň boli merané aj symptómy depresie a postraumatickej stresovej poruchy.

V skupine, ktorá sa podrobila kognitívnemu tréningu došlo k viac ako 20% zvýšeniu skóre v oblasti komplexných abstrakcii a viac ako 30% zvýšeniu v oblasti pamäti. U participantov v tejto skupine došlo k 60% redukcii symptómov depresie40% redukcii symptómov súvisiacich posttraumatickou stresovou poruchou. Duševné zdravie u participantov dosahovalo kvalitatívne inú úroveň.
V porovnaní so skupinou podrobenou vzdelávaniu o funkcii mozgu, u tréningovej skupiny došlo k zvýšeniu celkového prietoku krvi do oblasti frontálneho laloka, prednej cingulárnej kôry a oblasti preceneus.

brain improvement

„Naše výsledky ukazujú, že absolvovaním kognitívneho tréningu na rozvoj poznávacích funkcií, prietok krvi do jednotlivých oblastí vzrastá o viac ako 25%. To znamená, že mozog prechádza zmenami, ktoré súvisia s celkovým zlepšením neurálnej kondície. Zvýšenie neurálnej kondície:

  • v čelnej oblasti mozgu súvisí so zvýšením schopnosti abstraktného myslenia;
  • prednej cingulárnej kôry s vyšším poznávacím výkonom;
  • v oblasti preceneus s emočnou reguláciou stresu a symptómov z poškodenia mozgu“ dodáva Krawczyk, docent kognitívnych neurovied a kognitívnej psychológie v Centre for BrainHealth.

Vedci naznačujú, že zlepšením abstraktného myslenia a výkonných funkcií dochádza u jednotlivcov ku kvalitnejšej regulácii emocionálnych prejavov. Výsledkom je lepšia nálada a redukcia stresových symptómov.

 

Zdroj: sciencedaily.com, brainhealth.utdallas.edu

Zdroj obr.: braintraininggames.net, cdn.healthlab.tv, back2sports.net

 

Komentáre

komentáre

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach