Už v roku 1992 jedno z vyhlásení OSN označovalo stres na pracovisku za „chorobu“ 20. storočia. Podporu pre toto tvrdenie možno nájsť vo viacerých štúdiách publikovaných po celom svete. 

Americká psychologická asociácia si dala v roku 2012 vypracovať štúdiu. Výskumu sa zúčastnilo 1714 osôb zamestnaných na trvalý alebo čiastočný úväzok. Z výsledkov vyplýva, že v priebehu bežného pracovného dňa pociťuje napätie alebo stres 41% participantov. V porovnaní s obdobnou štúdiou realizovanou v roku 2011 bol zaznamenaný nárast o 6%.

Korporácia ComPsych združujúca 19 000 organizácií, 55 miliónov jedincov v 120-tich krajinách, v štúdii publikovanej v roku 2012 zistila:

  • 38% zamestnancov nie je schopných prestať myslieť na problémy týkajúce sa emócií, financií a práce
  • 31% prežíva v práci napätie alebo úzkosť
  • 15% participantov priamo priznalo problém vysporiadať sa so stresom.

surveyŠvédska štúdia autorov Annelie Carlberg a Björle Sjöholm z roku 2012 popisuje alarmujúci stav. V priebehu posledných piatich rokov 20. storočia a prvých piatich rokov 21. storočia sa zdvojnásobil výskyt dlhodobých ochorení. Najpočetnejšiu skupinu tvoria psychické ochorenia. Výskumu sa zúčastnilo 2305 zástupcov bezpečnosti rôznych spoločností. Zo štúdie spomínaných autoriek bola vypracovaná správa pre EWCO (European Working Conditions Obsevatory). Emilia Johanson a Angelica Idenving (2013) v nej zdôrazňujú nasledujúce zistenia:

  • choroby z povolania boli zaznamenané na štyroch z desiatich pracovísk,
  • 41% zástupcov bezpečnosti zaznamenalo v poslednom roku u zamestnancov práceneschopnosť v dôsledku preťaženia v práci
  • väčšina participantov, najmä z radov žien zdôrazňovalo akútnosť riešenia otázok stresu a preťažovania na pracovisku, pretože 81% psychicky pracujúcich zamestnancov uviedlo vykonávanie pracovných povinností nadčas
  •  37% participantov uviedlo, že  nadčas nebol iniciovaný zo strany nadriadeného
  • v rámci štúdie bolo ďalej anlalyzované, či spoločnosti majú vypracované hodnotenia rizík. Z výsledkov vyplýva: 23% spoločností priznalo absenciu plánu, 29% priznalo vyhodnotenie situácií až na základe vzniknutých prípadov, 15% má zaradené hodnotenie rizík v interných materiáloch spoločnosti
  • v ďalšej oblasti správy sú prezentované výsledky vo vzťahu k existencii akčných plánov na redukciu stresu a záťaže svojich zamestnancov. Na základe výsledkov možno konštatovať: 22% spoločností uviedlo, že zamestnávateľ v posledných rokoch zaviedol akčný plán s týmto cieľom, 31% spoločností nedisponuje žiadnym plánom a 46% zástupcov spoločností si nebolo istých, či majú alebo nemajú akčný plán.

Prostredníctvom viacerých štúdií som chcel poukázať na akútnosť a aktuálnosť riešenia stresu v zamestnaniach. Ako to vyzerá s našimi spoločnosťami? Máte skúsenosť s akčnými plánmi na redukciu stresu a preťaženia? Je stres témou, ktorou sa zaoberá váš zamestnávateľ?

Zdroj:
Employee Stress and Life Changes Impact Overall Well-Being (2012). ComPsych.com
Johansson, E., Idenving, A. Sick leave caused by work overload.
Workplace Survey. 2013. American Psychological Association.

Zdroj obr.: bigkiteconsulting.com, ihealthtran.com

Komentáre

komentáre

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach